>Jogwa – Lallati Bhandar

Posted: May 15, 2011 in MOVIES SONG

>

नदीच्या पल्याड आईचा डोंगुर

डोंगरमाथ्याला देवीचं मंदीर

घालु जागर जागर डोंगर माथ्याला

घालु जागर जागर डोंगर माथ्याला

घे लल्लाटी भंडार, दूर लोटून दे अंधार

आलो दुरुन, रांगून, डोंगर येंगून, उघड देवी दार

नदीच्या पान्यावर आगीनं फुलतं

तुझ्या नजरेच्या तालावर काळीज डुलतं

नाद आला ग आला ग जीवाच्या घुंगराला

नाद आला ग आला ग जीवाच्या घुंगराला

घे लल्लाटी भंडार, दूर लोटून दे अंधार

आलो दुरुन, रांगून, डोंगर येंगून, उघड देवी दार

नवसाला पाव तू, देवी माझ्या हाकंला धाव तू

हाकंला धाव तू, देवी माझ्या अंतरी ऱ्हावं तू

देवी माझ्या अंतरी ऱ्हावं तू, काम क्रोध परतुनि लाव तू

काम क्रोध परतुनि लाव तू, देवी माझी पार कर नाव तू

डोळा भरून तुझी मुरत पाहीन

मुरत पाहीन, तुझा महिमा गाईन

महिमा गाईन, तुला घुगऱ्या वाहीन

घुगऱ्या वाहीन, तुझा भंडारा खाईन

दृष्ट लागली लागली हळदीच्या अंगाला

दृष्ट लागली लागली हळदीच्या अंगाला

घे लल्लाटी भंडार, दूर लोटून दे अंधार

आलो दुरुन, रांगून, डोंगर येंगून, उघड देवी दार

यल्लमा देवीचा जागर ह्यो, भक्तीचा सागर

निवदाची भाकर दाविती ही जमल्या ग लेकरं

पुनवंचा चांदवा देवीचा ग मायेचा पाझर

आई तुझा मायेचा पाझर, जागर ह्यो, भक्तीचा सागर

खणा-नारळानं वटी मी भरीन,

वटी मी भरीन, तुझी सेवा करीन

सेवा करीन, तुझा दे देवारा धरीन

देवारा धरीन, माझी वंजळ भरीन

आई सांभाळ सांभाळ कुशीत लेकराला

आई सांभाळ सांभाळ कुशीत लेकराला

घे लल्लाटी भंडार, दूर लोटून दे अंधार

आलो दुरुन, रांगून, डोंगर येंगून, उघड देवी दार

यल्लमा देवीचा जागर ह्यो, भक्तीचा सागर

निवदाची भाकर दाविती ही जमल्या ग लेकरं

पुनवंचा चांदवा देवीचा ग मायेचा पाझर

आई तुझा मायेचा पाझर, जागर ह्यो, भक्तीचा सागर

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s