>तळव्यावर मेंदीचा अजून रंग ओला

Posted: June 10, 2011 in TV SHOW

>

तळव्यावर मेंदीचा अजून रंग ओला

माझ्या मनी प्रीत तुझी घेते हिंदोळा

गायिलेस डोळ्यांनी एक निळे गाणे

बट हळवी वाऱ्यातील वेचिते तराणे

नकळत तव हात प्रिये हाती मम आला

पवनातुनी शीतलता दाटुनिया आली

दोन मने प्रीतीच्या गंगेतच न्हाली

आसमंत आनंदे धुंद धुंद झाला

ही दुपार भिजलेली, प्रीत चांदण्यात

मिटुनी पंख खग निवांत शांत तरुलतांत

आज तुझ्या सहवासी जीव धन्य झाला

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s